Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Co grozi za jazde pod wpływem alkoholu

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, stąd też przepisy prawa niezwykle surowo traktują kierowców prowadzących pojazdy w tym stanie. Za jazdę po alkoholu kierującemu grozi długotrwałe orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności.
 

Promile alkoholu – wartości graniczne

Ocena, czy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stanowi wykroczenie albo przestępstwo zależy wyłącznie od zawartości alkoholu w organizmie.

Dla zakwalifikowania prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu jako przestępstwa konieczne jest stwierdzenie stanu nietrzeźwości kierującego. Stan ten zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 promila albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Dla przyjęcia z kolei, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stanowi wykroczenie konieczne jest stwierdzenie stanu po użyciu alkoholu, który zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Powyższe oznacza, że prowadzenie pojazdu z wynikiem poniżej 0,2 promila (poniżej 0,1 mg) jest dozwolone i nie stanowi czynu zabronionego.
 

ZGODA NA PODDANIE SIĘ BADANIU

Stwierdzenie stanu nietrzeźwości następuje poprzez przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu we krwi lub zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Zatrzymany może jednak bez negatywnych konsekwencji prawnych odmówić poddania się badaniu wydychanego powietrza. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi, na które zgoda badanego nie jest wymagana.

Ponadto przeprowadzenie badania krwi jest konieczne, gdy pomimo przeprowadzenia badania wydychanego powietrza, osoba badana żąda badania krwi, jak również, gdy stan osoby badanej, zwłaszcza wynikający ze spożycia alkoholu, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania wydychanego powietrza lub też wystąpił brak wskazania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu spowodowany przekroczeniem zakresu pomiarowego analizatora wydechu.
 

Zatrzymanie prawa jazdy

Dotkliwie odczuwalną konsekwencją prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu jest z reguły natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy za pokwitowaniem dokonane przez kontrolującego stan trzeźwości funkcjonariusza Policji.

W razie zatrzymania prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji, jednostka Policji, w zależności od tego czy kierujący pojazdem popełnił przestępstwo albo wykroczenie, przekazuje odebrany dokument prawa jazdy odpowiednio właściwemu prokuratorowi albo sądowi, do których należy wydanie w tym przedmiocie stosownego postanowienia. Na postanowienie prokuratora albo sądu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy przysługuje zażalenie.

Warto wiedzieć, że na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów zaliczeniu podlega okres rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy.

PRZYKŁAD:
W dniu 11.01.2019 r. Jan Kowalski znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadził samochód osobowy w ruchu lądowym. Prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. W dniu 20.05.2019 r. Sąd Rejonowy wydał wyrok, w którym uznał oskarżonego Jana Kowalskiego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i wymierzył mu karę ograniczenia wolności oraz orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Na poczet orzeczonego środka karnego sąd zaliczył Janowi Kowalskiemu okres rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy, tj. od dnia 11.01.2019 r.
 

Kary za jazdę po alkoholu

Kierujący pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo z art. 178a § 1 kk, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku skazania sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres nie krótszy niż 3 lata oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 złotych.

Ponowne prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w sytuacji gdy kierujący był wcześniej prawomocnie skazany za jazdę w stanie nietrzeźwości albo gdy ponownie popełnia to przestępstwo w okresie obowiązywania wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w związku z uprzednim skazaniem za to przestępstwo, zgodnie z art. 178a § 4 kk podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W takim wypadku, w razie skazania, sąd orzeka również świadczenie pieniężne w wysokości od 10.000 do 60.000 złotych.

Takie samo zagrożenie karą obowiązuje w razie, gdy sprawca narusza obowiązujący go zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 244 kk).

Wykroczenie popełnia natomiast kierujący pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu, za co zgodnie z art. 87 kw grozi kara aresztu albo kara grzywny do 5.000 złotych. Podobnie, jak w przypadku przestępstwa, sąd obligatoryjnie orzeka wobec tego rodzaju sprawcy środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, z tym że w krótszym wymiarze – od 6 miesięcy do 3 lat.
 

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

W praktyce, nawet jeśli sąd stwierdzi, iż kierujący prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, istnieją rozwiązania prawne zezwalające na orzeczenie lub wykonywanie orzeczonego już zakazu prowadzenia pojazdów w krótszym okresie niż wynosi zasadniczy pułap określony w przepisach.

Jednym z takich rozwiązań jest warunkowe umorzenie postępowania. W razie zakończenia sprawy w ten sposób, sąd może orzec wobec sprawcy przestępstwa zakaz prowadzenia pojazdów na okres maksymalnie 2 lat. Co najistotniejsze, w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres nieprzekraczający roku, zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

W sytuacji wykonywania orzeczonego już środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów warto postarać się o wyposażenie pojazdu w tzw. blokadę alkoholową. Blokada alkoholowa to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokada alkoholowa stanowi idealne rozwiązanie dla osób, którym bardzo zależy na szybkim powrocie do prowadzenia pojazdów.

Warunkiem zastosowania blokady alkoholowej jest wykonanie połowy orzeczonego wymiaru zakazu prowadzenia pojazdów. Ponadto postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania zakazu muszą uzasadniać przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Blokada alkoholowa stanowi też szansę dla osób, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio, przy czym w tego rodzaju sytuacji dla możliwości uwzględnienia przez sąd wniosku o zastosowanie blokady alkoholowej konieczne jest wykonywanie zakazu przez okres co najmniej 10 lat.

Popularne wyszukania:

adwokat rozwód łódź wniosek o dozór elektroniczny adwokat łódź rozwód rozwody łódź podważenie testamentu termin nękanie kk uporczywe nękanie kancelaria adwokacka łódź kto może złożyć wniosek o dozór elektroniczny