Dziura w drodze – kto za to zapłaci?

Stan polskich dróg jak wiadomo pozostawia wiele do życzenia, ale w szczególnych przypadkach może nas ten problem dotknąć w większym stopniu – gdy dojdzie z tego powodu do wypadku z naszym udziałem, a co za tym idzie – do poniesienia przez nas szkody.

Za tego rodzaju zdarzenia odpowiadać będzie sprawca szkody, tj. zarządca drogi. Należy mieć na względzie, iż sytuacja będzie się przedstawiała inaczej, gdy do wypadku dojdzie z powodu np. awarii hamulców, najechania gwałtownie na krawężnik itp. a zatem nie z powodu stanu drogi. O tym, kto jest zarządcą poszczególnych dróg zostało uregulowane w przepisach art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych. Zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg.

Zarządcami dróg, są dla dróg:
1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2) wojewódzkich – zarząd województwa;
3) powiatowych – zarząd powiatu;
4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Oznaczając pozwanego – sprawcę szkody, należy uprzednio przeanalizować, czy w sprawie nie należy kierować się zastrzeżeniami opisanymi w ust. 3, 5, 5a i 8 wskazanego artykułu ustawy. Pozwanie nieodpowiedniego podmiotu może oznaczać przegranie procesu, mimo spełnienia wszelkich przesłanek zasądzenia odszkodowania, przy czym adwokat podejmując odpowiednie kroki procesowe może temu przeciwdziałać (art. 194 kpc). Dodać należy, iż przed wytoczeniem powództwa warto zorientować się, czy zarządca drogi jest ubezpieczony, gdzie i na jakich warunkach – po przeanalizowaniu tych danych, zasadne jest pozwanie ubezpieczyciela. Zwracam jednak uwagę, iż zdarzyć się może, że Zarząd Dróg i Transportu (Zarząd Dróg Miejskich) w danym mieście będzie dysponował ubezpieczeniem, które przewiduje rekompensowanie szkód powyżej określonej kwoty, np. 2000 złotych.

Do zarządcy drogi należy w szczególności: utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego; wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia (art. 20 ustawy o drogach publicznych).
 

Wykazanie szkody

Gdy dojdzie do zdarzenia powodującego szkodę, należy zawsze pamiętać o udokumentowaniu szkody, np. wykonując zdjęcia telefonem komórkowym na miejscu zdarzenia. Zasadne jest również wezwanie policji i uzyskanie pisemnych oświadczeń od ewentualnych świadków wraz z ich danymi osobowymi, tak by można ich było zidentyfikować, a w razie potrzeby przesłuchać przed sądem.
 

Kosztorys naprawy samochodu

Dla wszystkich zainteresowanych tematem kluczowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie – ile można uzyskać starając się o odszkodowanie? Szkoda co do zasady powinna być pokryta w całości, chyba, że sam poszkodowany przyczynił się do zdarzenia np. poprzez niedozwoloną prędkość zwiększył zakres uszkodzeń w samochodzie. Wytaczając powództwo należy liczyć się z tym, że przeciwnik procesowy będzie się powoływał na tego rodzaju argumenty. Korzystanie z pomocy adwokata i jego fachowej wiedzy często w decydujący sposób wpływa na wynik sprawy, bowiem nie tyle ma znaczenie, co sami o zdarzeniu i jego skutkach wiemy, ale to, ile jesteśmy w stanie udowodnić.

Jeśli dokonaliśmy już naprawy pojazdu kluczowe znaczenie będzie miało to, jakie faktycznie ponieśliśmy koszty, przy czym i tak ich zasadność może zostać zakwestionowana przed sądem w zakresie np. tego, czy wszystkie naprawione elementy uległy uszkodzeniu w ramach jednego zdarzenia, czy też część uszkodzeń pochodzi z przeszłości i nie ma związku ze zdarzeniem opisanym w pozwie. Nie ma obowiązku, by najpierw dokonać naprawy pojazdu a następnie wystąpić o odszkodowanie. Nie jest wykluczone, że pozwany uzna przedstawiony przez nas kosztorys naprawy samochodu sporządzony w warsztacie, do którego, np. zwróciliśmy się o wstępną wycenę. Przeważnie jednak rozstrzygnięcie zapada w oparciu o opinię biegłego sądowego. Zadanie mu odpowiednio sformułowanych pytań i krytyczna lektura powstałej następnie opinii w zasadniczym stopniu mogą przyczynić się do wygrania procesu przez poszkodowanego.
 

Uszkodzenie samochodu, uszkodzenie ciała

Dodać należy, iż w wyniku zdarzenia może się zdarzyć, iż uszczerbku dozna nie tylko samochód, ale również zdrowie kierowcy i pasażerów. Stanowi to podstawę do uzyskania odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia, niemniej temat ten, ze względu na swoją złożoność wymaga oddzielnego omówienia.

Popularne wyszukania:

zachowek po rodzicach prawnik łódź jak napisać pozew o rozwód adwokat łódź kancelaria prawna łódź podważanie testamentu podział majątku ukryte pieniądze dobry adwokat łódź rozwód jak napisać pozew rozwodowy

One thought on “Dziura w drodze – kto za to zapłaci?”

Comments are closed.