Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozwiązanie małżeństwa to ostateczność, ale gdy brak jest widoków na jego utrzymanie, rozwód staje się jedynym słusznym rozwiązaniem. W polskim systemie prawnym o rozwodzie zawsze orzeka sąd, co oznacza, że do zainicjowania postępowania o rozwód konieczne jest wytoczenie powództwa przed sądem właściwym do rozpoznania sprawy. Szeroko znany zwrot „papiery rozwodowe”, czy „podpisanie papierów rozwodowych”, to tylko klasyk z amerykańskich filmów, który w żaden sposób nie odnosi się do polskiej rzeczywistości prawnej.
 

Wymogi formalne pozwu o rozwód

Każdy pozew składany do sądu, w tym pozew o rozwód, powinien spełniać wymogi formalne, od których zależy nadanie mu prawidłowego biegu.

Formułując pozew o rozwód należy oznaczyć sąd, do którego pozew jest kierowany, imię i nazwisko stron oraz ich miejsce zamieszkania, wskazać numer PESEL osoby składającej pozew, oznaczyć rodzaj pisma (w tym przypadku będzie to „pozew o rozwód”), a nadto zawrzeć żądanie pozwu, czyli wniosek o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie albo z orzekaniem o winie. Dobrze już w treści pozwu zamieścić wniosek o zwrot kosztów procesu, nawet jeśli nie jest to wymóg formalny i można to uczynić na dalszym etapie postępowania.

Konieczne jest za to wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów (dowody z zeznań świadków, dowody z dokumentów – przede wszystkim odpis aktu małżeństwa). Pod treścią pozwu należy złożyć podpis oraz wymienić dołączone do pozwu załączniki, w tym odpis pozwu dla strony przeciwnej. Jednym z załączników może być potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu. Dowód poniesienia tej opłaty jest obligatoryjnym elementem pozwu.

Gdyby pozew był jednak dotknięty brakami formalnymi, sąd wezwie stronę do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia pozwu w terminie tygodniowym pod rygorem jego zwrotu.
 

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli chociażby jeden z małżonków zamieszkuje nadal w okręgu danego sądu lub ma tam miejsce zwykłego pobytu. Ostatnie miejsce zamieszkania nie musi być „wspólnym miejscem zamieszkania”. Wystarczające jest, żeby osobne miejsca zamieszkania małżonków położone były w okręgu tego samego sądu. Jeżeli jednak każdy z małżonków mieszka w okręgu innego sądu, to sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, czyli tej osoby, przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem rozwodowym. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania pozwanego współmałżonka, sądem okręgowym właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda, czyli osoby składającej pozew.

Wniesienie sprawy o rozwód oznacza w praktyce złożenie pozwu (wraz z jego odpisem dla strony przeciwnej) w biurze podawczym sądu właściwego do rozpoznania sprawy lub nadanie go do sądu przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego.

PRZYKŁAD
Pomiędzy małżonkami Janem Kowalskim i Marią Kowalską nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Maria Kowalska żąda orzeczenia rozwodu. Ostatnie miejsce zamieszkania małżonków Kowalskich, to miasto Łódź, ul. Słoneczna 1. Maria Kowalska powinna zatem złożyć pozew o rozwód w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy, tj. w Sądzie Okręgowym w Łodzi.
 

Koszty rozwodu

Od pozwu o rozwód sąd pobiera opłatę stałą w wysokości 600 złotych niezależnie od tego, czy powód żąda rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem winy małżonka pozwanego. Opłatę sądową od pozwu rozwodowego uiszcza strona powodowa przy składaniu pozwu.

Opłaty można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, tj. systemu e-Płatności poprzez nabycie elektronicznych znaków opłaty sądowej lub dokonanie natychmiastowego przelewu internetowego (pay-by-link), jak również przy użyciu karty kredytowej. Ponadto możliwe jest wniesienie opłaty w kasach sądowych (samoprzylepna etykieta do naniesienia na pozew). Dopuszczalne jest uiszczenie opłaty poprzez tradycyjny przelew bankowy na rachunek dochodów sądu. Potwierdzenie uiszczenia powyższej opłaty należy załączyć do pozwu.

Strona wnosząca pozew może jednak postarać się o jej zwolnienie od kosztów sądowych. W tym celu powinna złożyć na formularzu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

W tym miejscu warto wspomnieć, że sąd zwróci powodowi połowę uiszczonej opłaty od pozwu, jeżeli małżonkowie złożą zgodne wnioski o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, których nie cofną aż do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W takiej sytuacji sąd dodatkowo zobowiąże stronę pozwaną do zwrotu powodowi połowy kosztów postępowania.

PRZYKŁAD
Jan Kowalski wniósł przeciwko Marii Kowalskiej pozew o rozwód bez orzekania o winie, uiszczając opłatę stałą od pozwu w kwocie 600 złotych. Pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Maria Kowalska przyłączyła się do wniosku rozwodowego małżonka o rozwiązanie rozwód bez orzekania o winie. Jan Kowalski wniósł też o zwrot kosztów procesu. Sąd wydał wyrok, w którym orzekł, że rozwiązuje małżeństwo Kowalskich przez rozwód bez orzekania o winie, a nadto orzekł o kosztach postępowania. Sąd postanowił zwrócić Janowi Kowalskiemu kwotę 300 złotych stanowiącą połowę uiszczonej opłaty od pozwu oraz zasądził od Marii Kowalskiej na rzecz Jana Kowalskiego kwotę 150 złotych.

Ponadto sąd zwróci stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o rozwód w razie cofnięcia pozwu na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji. W razie pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, zwraca się połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

W sprawach o rozwód sąd może pobrać opłatę także w orzeczeniu kończącym postępowanie. W razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w tego typu sprawie.
 

Ile trwa rozwód?

Czas trwania postępowania rozwodowego najczęściej zależy od poziomu konfliktu, jaki istnieje między małżonkami. Sąd może orzec rozwód bardzo szybko, już na pierwszej rozprawie, ale tylko pod warunkiem, że strony dojdą do porozumienia.

Szybki rozwód może mieć miejsce w przypadku, gdy małżonkowie złożą zgodne oświadczenia co do nieorzekania przez sąd o winie stron albo gdy jeden z małżonków przyzna się do winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku posiadania przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci, strony muszą być zgodne również w innych istotnych kwestiach, takich jak wysokość alimentów, sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, częstotliwość kontaktów z dziećmi itd.

Wiedzieć należy, ze im więcej istnieje kwestii spornych między stronami, tym dłużej trwa postępowanie dowodowe, a co za tym idzie czas oczekiwania na wyrok, ulega znacznemu wydłużeniu. Wydanie wyroku rozwodowego nie oznacza jednak zakończenia sprawy. Małżonek, który nie zgadza się z treścią wyroku może wnieść apelację do sądu wyższej instancji. W tym przypadku oczekiwanie na prawomocne orzeczenie rozwodu może wydłużyć się o kolejnych kilka miesięcy.

Popularne wyszukania:

mąż ukrywa przede mną pieniądze rozwody łódź adwokat sprawy karne łódź nierówne zarobki w związku nękanie telefonami podważenie testamentu notarialnego pozew rozwodowy jak napisać pozew o rozwód z winy męża wniosek o dozór elektroniczny opłata