Koronawirus, zwrot kosztów od biura podróży

Koronawirus, zwrot kosztów od biura podróży

Z powodu pandemii koronawirusa wiele osób musiało zmienić swoje plany wyjazdowe. Co zrobić w takiej sytuacji, by odzyskać wpłacone pieniądze?
 

Odstąpienie od umowy z organizatorem wycieczki

W obecnej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 47 ust. 4. ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zgodnie z którym podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Przez nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania (art. 4 pkt 15 ustawy).

Poszukując odpowiedzi, czy pandemia koronawirusa zalicza się do takich okoliczności warto wskazać, że zgodnie z punktem 31. preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2302 z 25.11.2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, podróżni powinni mieć prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za jej rozwiązanie, w przypadku gdy nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności miałyby w znaczącym zakresie wpłynąć na realizację imprezy turystycznej. Mogą one obejmować, np. działania wojenne, inne poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak terroryzm, znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, takie jak wybuch epidemii poważnej choroby w docelowym miejscu podróży lub katastrofy naturalne, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, lub warunki pogodowe uniemożliwiające bezpieczną podróż do miejsca docelowego uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej.

Powyższe wskazuje na to, że sytuacja w jakiej się obecnie znaleźliśmy uprawnia do odstąpienia od umowy np. z biurem podróży. Odstąpienia należy dokonać na piśmie, z podaniem przyczyny odstąpienia. Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. W przypadku, gdy organizator turystki odmawia zwrotu pieniędzy należy wstąpić na drogę sądową. Pomoc adwokata okaże się niezbędna do określenia, kto powinien być w danej sytuacji podmiotem pozwanym.

Należy pamiętać, że podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Możliwość rozwiązania umowy została przyznana również organizatorowi turystyki w przypadku, gdy organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej (at. 47 ust. 5 pkt 2 ustawy).
 

Koronawirus a zwrot pieniędzy za bilet lotniczy

Czy powyższe regulacje znajdą zastosowanie do dokonywanych na własną rękę rezerwacji lotów, czy też noclegów na popularnych serwisach (Ryanair, Wizzair, Booking, Airbnb)? Niestety nie.

Przez imprezę turystyczną należy rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Do utworzenia imprezy turystycznej zasadniczo dochodzi, jeżeli usługi turystyczne zostały połączone przez jednego przedsiębiorcę turystycznego. Innymi słowy, aby ustawa znalazła zastosowanie musi chodzić o imprezę turystyczną, a mamy z nią do czynienia wtedy, gdy jeden podmiot sprzedaje nam w ramach umowy pakiet usług turystycznych, a więc np. przelot i noclegi.

Nie oznacza to automatycznie, że od podmiotów innych niż np. biura podroży nie można uzyskać zwrotu kosztów – będzie to wynikało z ich regulaminów. Wiele linii lotniczych czy serwisów oferujących noclegi zaproponowało swoim klientom szczególne zasady zmiany terminów skorzystania z opłaconej już usługi, czy możliwość rezygnacji z usług za zwrotem kosztów. Każdorazowo warto w takiej sprawie zwrócić się do adwokata o poradę, gdyż nie ma wątpliwości, że do zyskania jest dużo i nie należy ulegać postawie przedsiębiorców niechętnych powiększaniu swoich strat.

Prawo cywilne

Popularne wyszukania:

podział majątku ukryte pieniądze pozew o rozwod stalking telefoniczny dobry adwokat łódź rozwód zachowek łódź pozew rozwodowy wniosek o dozór elektroniczny koszty podważenia testamentu kiedy złożyć wniosek o dozór elektroniczny