Pieskie życie w świetle prawa karnego

W poprzednim artykule o pieskim życiu, przedstawiłem cywilnoprawne aspekty posiadania psa. Czas na zagadnienia z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.
 

Uwaga, zły pies

Pogląd ten budzi kontrowersje wśród posiadaczy i miłośników psów akcentujących, że kwestia agresywnego zachowania psa wynika w przytłaczającej mierze z traktowania go przez właściciela. Według ustawodawcy niektóre rasy psów są jednak agresywne niejako ze swej natury. Zgodnie z art. 10 ust. 1. ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. Wykaz ras uznawanych za agresywne wynika z rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne z dnia 28.04.2003 r. Wykaz obejmuje następujące rasy psów: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

Na mocy odrębnej regulacji, zawartej w art. 52 pkt 4 prawa łowieckiego zakazuje się hodowania lub utrzymywania bez zezwolenia chartów rasowych lub ich mieszańców.

Kodeks wykroczeń penalizuje szereg zachowań właścicieli zwierząt. I tak na mocy art. 77 kodeksu wykroczeń karze podlega ten, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, przy czym ten, kto dopuszcza się ww. czynu przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega surowszej odpowiedzialności. Dodać należy, iż powyższa kategoria zwierząt nie jest tożsama z psami, które reprezentują rasy uznawane za agresywne – art. 77 § 2 kw może równie dobrze dotyczyć zdarzenia z udziałem psa nierasowego, a stwarzającego niebezpieczeństwo swoim zachowaniem.

Zakazane jest także drażnienie lub płoszenie zwierząt i doprowadzanie ich do tego, że stają się niebezpieczne (art. 78 kw). Co może zaskakiwać, karze podlega również puszczanie luzem psa w lesie, poza czynnościami związanymi z polowaniem (166 kw). Właściciel psa winien nadto czuwać, by jego pupil na terenach przeznaczonych do użytku publicznego nie niszczył roślinności (art. 144 kw).
 

Uwaga, zły pan

Kwestią, która często bulwersuje opinię publiczną jest znęcanie się nad zwierzętami. Ustawa o ochronie zwierząt (art. 6 ust. 2) w katalogu otwartym wymienia na czym polega znęcanie, tj. m.in. umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, używanie do pracy albo w celach sportowych lub rozrywkowych zwierząt chorych, a także zbyt młodych lub starych oraz zmuszanie ich do czynności, których wykonywanie może spowodować ból, dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec, transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie.

Co istotne, zwierzę traktowane w okrutny sposób może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane: schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych. Decyzja ta podejmowana jest po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Dodać należy, iż zgodnie z art. 118 kw zabroniony jest ubój zwierzęcia bez zezwolenia, a na mocy art. 165 kw płoszenie, zabijanie zwierząt dziko żyjących zwierzę, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów.

Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje sankcje nie tylko za znęcanie się nad zwierzętami, ale również za czyny, które jawią się jako mniej drastyczne, ale nadal naganne z punktu widzenia prawa, tj. m.in. wprowadzanie do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, prowadzenie targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych, wprowadzanie do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. Zabrania się również rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, a także puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, jak również nabywanie zwierząt domowych na targowiskach.

Pamiętać należy o tym, że jeśli udzielimy schronienia zwierzęciu, które się przybłąkało, powinniśmy, chcąc uniknąć odpowiedzialności z art. 125 kw, zawiadomić o tym właściwy organ państwowy albo w inny właściwy sposób poszukiwać posiadacza, przy czym przepis ten nie obejmuje zwierząt bezdomnych, a więc zwierząt domowych, które zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela, a także zwierząt dzikich, nieudomowionych.

Podsumowując, istnieje szereg regulacji prawnych dotyczących zwierząt i ich traktowania przez ludzi. Jak pisał Aleksander Fredro pies poczciwszy od człowieka – nim ukąsi pierwej szczeka. Nie dajmy naszym przyjaciołom powodów do kąsania, a organom wymiaru sprawiedliwości do karania nas – właścicieli zwierząt, bywa, że wyłącznie z powodu nieświadomości jak daleko sięgają i czego dotyczą obowiązki właścicieli psów.

Popularne wyszukania:

wniosek o dozór elektroniczny 2021 adwokat rozwody łódź rozwody łódź adwokat łódź rozwody jakie schorzenia skutkuja nieważnością testamentu adwokat łódź podział majątku ukryte pieniądze kancelaria prawna łódź nękanie telefonami