Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 
Podstawowym przedmiotem regulacji prawa pracy są stosunki pracy, w których pracownik, wskutek zawarcia umowy o pracę albo dokonania aktu mianowania, powołania bądź wyboru na stanowisko jest obowiązany i ma prawo świadczyć osobiście pracę na rzecz pracodawcy w zamian za wynagrodzenie. Do prawa pracy zalicza się też stosunki ubezpieczenia społecznego.
 

PRACOWNIK i PRACODAWCA

Umowa o pracę oprócz wynagrodzenia gwarantuje pracownikowi prawo do unormowanego czasu pracy oraz prawo do płatnego urlopu oraz innych świadczeń pracowniczych, jak również ochronę w postaci obowiązku stosowania szczególnych procedur przy zakończeniu umowy o pracę.

Z drugiej strony pracodawca ma prawo wymagać od pracownika osobistego świadczenia pracy oraz stosowania się do jego poleceń w ramach przewidzianego umową czasu pracy. Wszystkie te elementy stanowią podłoże konfliktów na linii pracownik – pracodawca. Brak zapłaty za wykonaną pracę, mobbing w pracy, jak również bezzasadne zwolnienie pracownika, to najczęściej występujące w praktyce sprawy z zakresu stosunku pracy.

Dla ochrony przysługującego pracownikowi bądź pracodawcy prawa, najczęściej konieczne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W ramach prawa pracy Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma przedsądowe i procesowe, a także reprezentuje pracodawców lub pracowników w sporach przed sądem.
 

SPRAWY ZUS-owskie

Kancelaria udziela również pomocy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych reprezentując ubezpieczonych w sprawach dotyczących odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

ZAKRES USŁUG:

 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • dochodzenie wynagrodzenia za pracę,
 • przywrócenie do pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • mobbing w pracy,
 • dochodzenie odszkodowań i odpraw,
 • odwołania od decyzji ZUS, KRUS
 • umorzenie i rozłożenie na raty zaległości wobec ZUS, KRUS.
 

POMOC NA KAŻDYM ETAPIE:

 • postępowanie przedsądowe
  (analiza sprawy, negocjacje w celu polubownego zakończenia sporu,
  wezwania do zapłaty),
 • postępowanie przed organami rentowymi (ZUS, KRUS),
 • postępowanie odwoławcze od decyzji ZUS, KRUS,
 • postępowanie przed sądem I instancji (pozwy, wnioski),
 • postępowanie przed sądem II instancji (apelacja, zażalenie),
 • postępowanie przed Sądem Najwyższym (kasacja).

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO MNIE
  Potrzebujesz pomocy adwokata?