Prawo cywilne

Prawo cywilne
 
Prawo cywilne to gałąź prawa, która ma największe znaczenie w życiu codziennym, dotyczy zarówno spraw błahych, jak i tych bardziej skomplikowanych. Pamiętać należy, że często z pozoru drobne czynności dnia codziennego rodzą złożone sytuacje na gruncie prawnym, wymagające profesjonalnego wsparcia prawnego.

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego obejmującą zarówno postępowanie przedsądowe (analiza sprawy, negocjacje, wezwania do zapłaty), jak i czynności związane ze wszczęciem sprawy sądowej (sporządzanie pozwów, wniosków). Kancelaria zapewnia również reprezentację przed sądem.
 

POZEW O ZAPŁATĘ

Sprawy o zapłatę należności, to najczęściej występujący rodzaj postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. W sytuacji braku widoków na odzyskanie należności od dłużnika, konieczne staje się wystąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę.

Pozew jest skomplikowanym pismem procesowym, który winien zawierać nie tylko podstawowe elementy formalne, od których zależy skuteczne wytoczenie sprawy przed sądem, ale również elementy dodatkowe, pozwalające na zabezpieczenie interesów osoby występującej z pozwem już na wstępie postępowania.
 

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH

Naruszenie dóbr osobistych, to pojęcie powszechnie znane, choć próżno szukać jego definicji w aktach prawnych. Kodeks cywilny wymienia jedynie przykładowe dobra osobiste, które mogą zostać naruszone, co oznacza, że tak naprawdę nie jest to katalog zamknięty. Pod ochroną prawa cywilnego pozostają w szczególności takie wartości jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Rozróżnienie, czy dane zachowanie stanowi naruszenie dobra osobistego odbywa się poprzez dokonanie oceny w oparciu o kryteria obiektywne, tzn. społeczną aprobatę dla ochrony konkretnej wartości oraz negatywną ocenę zachowania osoby naruszającej tę wartość. Ocena zatem, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, nie zależy od subiektywnych odczuć osoby żądającej udzielania ochrony, ale opinii społeczeństwa.

W przypadku naruszenia dóbr osobistych każda osoba, której dobra osobiste zostały naruszone można żądać zaniechania dalszych naruszeń, a nadto usunięcia skutków tego naruszenia poprzez złożenie oświadczenia w odpowiedniej treści i formie. Żądanie to jest często realizowane za pośrednictwem mediów (publikacja przeprosin, sprostowania). Oprócz tego, można żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 

ZASIEDZENIE

Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności rzeczy lub praw poprzez długotrwały upływ czasu związany z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez osobę niebędącą właścicielem. Zasiedzenie oznacza zatem, że dotychczasowy właściciel traci prawo własności na rzecz osoby, która nieprzerwanie przez pewien czas dysponowała jego rzeczą lub prawem jak właściciel. W przypadku zasiedzenia nieruchomości czas niezbędny do stwierdzenia zasiedzenia wynosi 20 lat w przypadku posiadacza w dobrej wierze albo 30 lat w przypadku posiadacza w złej wierze.

Upływ terminu zasiedzenia pociąga za sobą nabycie własności nieruchomości z mocy prawa, niemniej jednak dla stwierdzenia zaistniałego stanu prawnego konieczne jest wydanie w tym zakresie orzeczenia przez sąd.

ZAKRES USŁUG:

 • sprawy o zapłatę,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ochrona własności i posiadania,
 • ustanowienie i zniesienie służebności,
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
 • odwołanie darowizny,
 • eksmisja.
 

POMOC NA KAŻDYM ETAPIE:

 • postępowanie przedsądowe
  (analiza sprawy, negocjacje w celu polubownego zakończenia sporu,
  wezwania do zapłaty),
 • postępowanie przed sądem I instancji (pozwy, wnioski),
 • postępowanie przed sądem II instancji (apelacje, zażalenia),
 • postępowanie przed Sądem Najwyższym (skarga kasacyjna)
 • postępowanie egzekucyjne,
 • wznowienie postępowania.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO MNIE
  Popularne wyszukania:

  koszty podważenia testamentu| nękanie telefoniczne| mąż ukrywa przede mną pieniądze| jak napisać pozew rozwodowy| kiedy można oskarżyć o nękanie| czy testament można podważyć| odrzucenie spadku a zachowek| stalking kk| rozwody łódź

  Potrzebujesz pomocy adwokata?