Prawo spadkowe

Prawo spadkowe
 
Zagadnienia prawa spadkowego, które najczęściej budzą wątpliwości klientów, to przede wszystkim sposób przyjęcia i odrzucenia spadku, kolejność dziedziczenia, przysługiwanie, a także wysokość ewentualnego roszczenia o zachowek, jak również kwestie odpowiedzialności za długi spadkowe oraz procedura podziału masy spadkowej (dział spadku).

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego obejmującą zarówno doradztwo przy dokonywaniu rozporządzeń na wypadek śmierci, jak również pomoc przy dochodzeniu praw należnych ze spadku i ochronie interesów spadkobierców.
 

ZASADY DZIEDZICZENIA

Spadek można nabyć na podstawie dziedziczenia ustawowego lub dziedziczenia testamentowego. Do dziedziczenia ustawowego dochodzi z mocy samych przepisów ustawy, w sytuacji, gdy osoba zmarła (spadkodawca) nie sporządziła testamentu, sporządzony testament okazał się nieważny albo został odwołany, jak również wtedy, gdy żadna z osób, które spadkodawca powołał w testamencie do dziedziczenia nie chce (zrzeczenie się dziedziczenia) lub nie może być spadkobiercą (nie istniała taka osoba w chwili otwarcia spadku).

Do dziedziczenia testamentowego dochodzi z kolei na podstawie sporządzonego testamentu, w którym spadkodawca dokonuje rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Możliwa jest również sytuacja, w której do dziedziczenia dochodzi zarówno w drodze dziedziczenia ustawowego, jak i w drodze dziedziczenia testamentowego.
 

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Celem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest wydanie orzeczenia potwierdzającego następstwo prawne po zmarłym. Postanowienie sądu w tym przedmiocie wykazuje uprawnienia wskazanych w nim osób do objęcia spadku po określonym zmarłym.
 

ZACHOWEK

Prawo spadkowe wprowadza możliwość uzyskania korzyści majątkowej przez spadkobiercę ustawowego, który nie został powołany do dziedziczenia na podstawie testamentu, ale który dziedziczyłby, gdyby spadkodawca takiego testamentu nie sporządził. Zachowek zapewnia zatem korzyść pieniężną stanowiącą co do zasady połowę wartości udziału spadkowego, który przysługiwałby spadkobiercy ustawowemu, ale wyłącznie spadkobiercy ustawowemu będącym zstępnym, małżonkiem lub rodzicem osoby zmarłej.
 

DZIAŁ SPADKU

Z chwilą otwarcia spadku wszyscy spadkobiercy stają się współwłaścicielami majątku spadkowego w częściach ułamkowych, których wysokość stwierdza sąd po przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub notariusz w sporządzonym przez niego akcie poświadczenia dziedziczenia. Czynności dokonane przez sąd lub notariusza mają jedynie charakter deklaratoryjny, co oznacza, że do faktycznego dokonania podziału masy spadkowej niezbędne jest przeprowadzenie umownego lub sądowego działu spadku.

Umowny dział spadku polega na zawarciu umowy między wszystkimi spadkobiercami, w związku z czym brak zgody choćby jednego z nich powoduje, że dział ten może zostać dokonany jedynie w drodze orzeczenia przez sąd na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

ZAKRES USŁUG:

 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dziedziczenie gospodarstwa rolnego,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • podważenie testamentu.
 

POMOC NA KAŻDYM ETAPIE:

 • postępowanie przedsądowe
  (analiza sprawy, negocjacje w celu polubownego zakończenia sporu,
  wezwania do zapłaty),
 • postępowanie przed sądem I instancji (pozwy, wnioski),
 • postępowanie przed sądem II instancji (apelacje, zażalenia),
 • postępowanie przed Sądem Najwyższym (skarga kasacyjna),
 • postępowanie egzekucyjne,
 • wznowienie postępowania.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO MNIE
  Popularne wyszukania:

  wniosek o dozór elektroniczny 2021| podwazenie testamentu| prawo karne adwokat| zachowek a odrzucenie spadku| nekanie| adwokaci łódź| stalking telefoniczny| adwokat rozwód łódź| kiedy można podważyć testament

  Potrzebujesz pomocy adwokata?