Rozwód i sprawy rodzinne

Rozwód i sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne, to sprawy szczególnego rodzaju wiążące się z silnymi emocjami i stresem, albowiem wszelkie rozstrzygnięcia sądu rodzinnego wywierają konkretne skutki w życiu stron, jak i w życiu ich wspólnych dzieci. Kancelaria zapewnia pomoc prawną we wszystkich najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem rodziny, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku postępowania przed sądem.

ROZWÓD i SKUTKI JEGO ORZECZENIA

W postępowaniu rozwodowym sąd orzeka w sprawie rozwiązania małżeństwa, w tym czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (na zgodne żądanie sąd zaniecha orzekania o winie). Należy jednak pamiętać, że na tym nie kończy się rola sądu rozwodowego. W postępowaniu rozwodowym sąd rozstrzyga również szereg kwestii związanych z ustaniem małżeństwa, zarówno w stosunkach między rozwiedzionymi małżonkami, jak i między nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi.

W sprawie o rozwód sąd orzeka z urzędu o:

 • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
 • kontaktach małżonków ze wspólnym małoletnim dzieckiem, chyba że małżonkowie zgodnie wnieśli o nieorzekanie o kontaktach,
 • wysokości w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci (alimenty),
 • sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Na żądanie jednego z małżonków sąd rozwodowy może w wyjątkowych wypadkach, gdy jeden z małżonków swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, nakazać jego eksmisję.

Ponadto na zgodny wniosek stron sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Sąd może również dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

WŁADZA RODZICIELSKA

Władza rodzicielska to zespół uprawnień i obowiązków rodziców względem małoletniego dziecka, mających na celu zapewnienie pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, a także jego wychowanie, z poszanowaniem godności i praw dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską, obowiązani troszczyć się o jego fizyczny i duchowy rozwój, aby przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, niemniej jednak jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd na wniosek lub z urzędu – również w sprawie o rozwód – może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Niezależnie od władzy rodzicielskiej (jej pozbawienia lub ograniczenia) rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów obejmujących w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Utrzymywanie kontaktów może jednak podlegać pewnym ograniczeniom w wypadku, gdy zachowanie rodziców lub jednego z nich zagraża dobru dziecka. Wówczas sąd opiekuńczy może ograniczyć kontakty z dzieckiem, w szczególności:

 • zakazać spotykania się z dzieckiem,
 • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
 • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
 • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
 • zakazać porozumiewania się na odległość.

W skrajnych wypadkach sąd może zakazać utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem, gdy utrzymywanie kontaktów poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza.

ALIMENTY NA DZIECKO

Obowiązek alimentacyjny oznacza obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania i ma na celu zapewnienie niezbędnych środków uprawnionej osobie, która nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Powinność alimentacyjna wynika z pokrewieństwa oraz innych więzi o charakterze osobistym. Przede wszystkim obciąża krewnych w linii prostej (zstępnych i wstępnych). Obciąża także rodzeństwo, w tym przyrodnie. Oczywiście obowiązek ten może dotyczyć również małżonków po unieważnieniu małżeństwa, rozwodzie lub orzeczeniu separacji. Obowiązek alimentacyjny nie obejmuje osób, które łączą bliskie relacje osobiste (np. związek partnerski).

ALIMENTY DLA MAŁŻONKA

Prawo nie wyklucza również możliwości domagania się alimentów od byłego małżonka. W tej mierze znaczenie ma wynik postępowania rozwodowego oraz sytuacja materialna małżonka, który żąda alimentów. W pierwszym wariancie sąd może przyznać alimenty, o ile małżonek żądający świadczeń alimentacyjnych nie został w wyniku orzeczenia rozwodu uznany za winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku.

W drugim wariancie małżonek może żądać alimentów od byłego małżonka również wtedy, gdy jego były małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Wówczas sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do tych świadczeń. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Pamiętać należy, że nawet jeśli sąd zasądził alimenty w wysokości niezgodnej z oczekiwaniami uprawnionego albo zobowiązanego do alimentów – nic straconego. W każdym czasie można żądać zmiany orzeczenia w zakresie alimentów, wnosząc do sądu pozew o podwyższenie albo obniżenie alimentów. Z żądaniem np. podwyższenia alimentów mamy do czynienia najczęściej w związku z upływem czasu od chwili ostatniego orzekania w tym przedmiocie oraz zwiększeniem się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a także zmianą możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, co zwykle wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia.

ZAKRES USŁUG:

 • rozwód,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • przymusowa rozdzielność majątkowa,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • rozliczenie nakładów,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • kontakty z dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • ubezwłasnowolnienie.
 

POMOC NA KAŻDYM ETAPIE:

 • postępowanie przedsądowe
  (analiza sprawy, negocjacje w celu polubownego zakończenia sporu,
  wezwania do zapłaty),
 • postępowanie przed sądem I instancji (pozwy, wnioski),
 • postępowanie przed sądem II instancji (apelacje, zażalenia),
 • postępowanie przed Sądem Najwyższym (skarga kasacyjna)
 • postępowanie egzekucyjne,
 • wznowienie postępowania.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO MNIE
  Popularne wyszukania:

  adwokat łódź sprawy karne| zachowek łódź| zachowek| jak napisać pozew o rozwód z winy męża| nękanie telefonami| adwokat rozwód łódź| adwokat prawo karne łódź| wniosek o dozór elektroniczny| zachowek po rodzicach

  Potrzebujesz pomocy adwokata?