Prawo karne

Prawo karne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach karnych, karnoskarbowych, wykroczeniowych, jak również w sprawach z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Kancelaria prowadzi sprawy karne m.in. o przestępstwa przeciwko:

 • życiu i zdrowiu – zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, uszczerbek na zdrowiu, bójka, pobicie, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • mieniu – kradzież, kradzież z włamaniem, przywłaszczenie, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo, paserstwo,
 • bezpieczeństwu w komunikacji – wypadek komunikacyjny, wypadek pod wpływem alkoholu, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień,
 • wolności, czci i nietykalności cielesnej – bezprawne pozbawienie wolności, groźba karalna, uporczywe nękanie (stalking), utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody, naruszenie miru domowego, zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej,
 • rodzinie i opiece – uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, znęcanie się,
 • ochronie informacji oraz wiarygodności dokumentów – nielegalne uzyskanie informacji, fałszowanie dokumentów, niszczenie i ukrywanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy,
 • obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym – łapownictwo, oszustwo finansowe i ubezpieczeniowe, pranie brudnych pieniędzy, niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, zmiana wskazań drogomierza tzw. przekręcenie licznika,
 • narkomanii – posiadanie środków odurzających lub nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy, umożliwianie ich użycia albo nakłanianie do ich użycia, udzielanie, wytwarzanie, uprawa, wprowadzanie do obrotu, uczestnictwo w obrocie,
 • obowiązkom podatkowym (prawo karne skarbowe) – uchylanie się od obowiązku podatkowego, naruszenie terminu wpłaty podatku, nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi, nielegalne gry i zakłady.

 

OBRONA W POSTĘPOWANIU KARNYM

Dla efektywnej obrony klienta, niezbędne jest, aby pomoc adwokata została udzielona jak najszybciej, już przy pierwszej czynności procesowej, zwłaszcza jeśli doszło do zatrzymania. Pierwsza relacja przedstawiona przed organami ścigania, w tym przyjęta odpowiednia taktyka procesowa są zazwyczaj kluczowe dla dalszego toku postępowania i ostatecznego wyniku sprawy.

Osoba podejrzana nie jest często świadoma uprawnień procesowych albo nie do końca potrafi z nich skorzystać. Zazwyczaj samodzielne działanie osoby podejrzanej, podjęte bez konsultacji z adwokatem, prowadzi do chybionych decyzji procesowych, które w znaczący sposób rzutują na dalsze losy postępowania karnego, rodząc w praktyce trudne do odwrócenia skutki.

Nie ulega wątpliwości, że podejrzany czy też oskarżony, nie dysponujący znajomością procedury i niezbędnym doświadczeniem, może mieć mylne wyobrażenie co do tego, co jest dla niego korzystne. Prawo do obrony jest bezwzględnym prawem każdej osoby podejrzanej lub oskarżonej w postępowaniu karnym. Oskarżonemu (podejrzanemu) przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy adwokata na każdym etapie postępowania. W ramach realizacji tego prawa rolą obrońcy jest nie tylko obranie skutecznej taktyki procesowej prowadzącej do uzyskania korzystnego wyniku sprawy, ale również dbałość o przestrzeganie procedur.

Nie musisz samodzielnie walczyć z zarzutami. Opracujemy dla Ciebie skuteczną strategię obrony.
 

OBRONA W POSTĘPOWANIU WYKONAWCZYM

Obrońca może reprezentować klienta również po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego – w postępowaniu wykonawczym. W przypadku skazania, w zależności od sytuacji procesowej klienta, obrońca może spowodować, że wykonanie kary zostanie odwleczone w czasie albo w ogóle nie dojdzie do jej wykonania!

Ponadto dzięki pomocy obrońcy skazany może w trakcie odbywania kary czasowo opuścić zakład karny (przerwa w odbywaniu kary), albo przed terminem zakończyć odbywanie kary (warunkowe przedterminowe zwolnienie). Co więcej, osoba skazana może nie trafić do zakładu karnego, w sytuacji, gdy sąd udzieli zezwolenia na wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego.

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu wykonawczym, m.in. w sprawach o:

 

REPREZENTACJA OSÓB POKRZYWDZONYCH

Osoba pokrzywdzona przestępstwem ma prawo do wyznaczenia pełnomocnika w celu należytego reprezentowania jego interesów w toczącej się sprawie. Pokrzywdzony ma bowiem do dyspozycji szeroką gamę uprawnień procesowych.

W postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzony automatycznie staje się stroną tego postępowania, dzięki czemu może w nim bez przeszkód aktywnie uczestniczyć. Inaczej jest w postępowaniu sądowym, w którym chęć działania pokrzywdzony musi zgłosić do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego – wówczas staje się jego stroną nazywaną w prawie karnym oskarżycielem posiłkowym.

Rolą profesjonalnego pełnomocnika jest pomoc w realizacji uprawnień osoby pokrzywdzonej poprzez reprezentację przed organami ścigania i sądem – udział w czynnościach procesowych, składanie wszelkiego rodzaju wniosków i środków zaskarżenia.

Zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom, które stały się ofiarami przestępstw.

ZAKRES USŁUG:

 • obrona podejrzanego (oskarżonego),
 • obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym,
 • reprezentacja pokrzywdzonego
  (oskarżyciela posiłkowego),
 • reprezentacja oskarżyciela prywatnego (prywatny akt oskarżenia),
 • dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie i skazanie.
 

POMOC NA KAŻDYM ETAPIE:

 • postępowanie wyjaśniające w sprawach o wykroczenia,
 • postępowanie w sprawach nieletnich,
 • postępowanie przygotowawcze
  (w tym m.in. reprezentacja osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej),
 • postępowanie zażaleniowe na umorzenie lub odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa,
 • postępowanie przed sądem I instancji,
 • postępowanie przed sądem II instancji (apelacja, zażalenie),
 • postępowanie przed Sądem Najwyższym (kasacja, skarga nadzwyczajna),
 • postępowanie wykonawcze
  (m.in. odroczenie wykonania kary, zarządzenie wykonania kary,
  warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w wykonaniu kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • wznowienie postępowania,
 • ułaskawienie,
 • wyrok łączny.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO MNIE
  Popularne wyszukania:

  adwokat łódź| nękanie kk|
  jak napisać pozew rozwodowy|
  nekanie|
  kancelaria adwokacka łódź|
  jak napisać pozew o rozwód|
  adwokat łódź rozwody|
  kiedy złożyć wniosek o dozór elektroniczny|
  jak napisać pozew o rozwód z winy męża

  Potrzebujesz pomocy adwokata?