Odszkodowania

Odszkodowania Łódź
 
Szkodę można ponieść w następstwie różnych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia szkody poszkodowanemu przysługuje od osoby odpowiedzialnej za jej powstanie szereg roszczeń, które mają na celu zrekompensować poniesiony przez poszkodowanego uszczerbek majątkowy czy też doznany uszczerbek na zdrowiu.

Pojęciem często mylonym z odszkodowaniem jest zadośćuczynienie, które stanowi rekompensatę wyłącznie z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych. Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych najczęściej będzie przysługiwać jednocześnie roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Warto rozróżniać te pojęcia, aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń zarówno w procesie likwidacji szkody przed ubezpieczycielem, jak i w postępowaniu przed sądem.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód osobowych i rzeczowych na każdym etapie obejmującym analizę sprawy, zgłoszenie szkody, negocjacje z podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody oraz sporządzanie pism i reprezentację w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
 

ZGŁOSZENIE SZKODY

Pierwszym etapem na drodze dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest zgłoszenie szkody do podmiotu odpowiedzialnego za jej powstanie. O ile sprawca szkody był ubezpieczony od zdarzenia powodującego szkodę, to odpowiedzialność za to zdarzenie będzie ponosił zakład ubezpieczeń. Wówczas wszelkie roszczenia powinniśmy kierować do zakładu ubezpieczeń, który ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od zawiadomienia go o zdarzeniu. W uzasadnionych przypadkach (np. brak wymaganych dokumentów), termin ten może jednak ulec wydłużeniu.
 

ODWOŁANIE OD DECYZJI UBEZPIECZYCIELA

W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania lub też wydał decyzję o wypłacie odszkodowania w wysokości niższej aniżeli oczekiwana przez poszkodowanego, należy wnieść do zakładu ubezpieczeń odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Poszkodowany może uczynić to w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej (mailowej), jeżeli wniesienie odwołania w tej formie przewiduje ubezpieczyciel. Od chwili wniesienia odwołania ubezpieczyciel ma 30 dni na odpowiedź na stanowisko poszkodowanego. Poszkodowany nie jest limitowany żadnym terminem na złożenie odwołania, o ile roszczenie nie uległo przedawnieniu.

Brak wypłaty odszkodowania to najczęściej skutek kwestionowania przez ubezpieczyciela przebiegu zdarzenia powodującego szkodę lub uznania, że odpowiedzialny za szkodę jest inny podmiot. Z kolei zaniżone odszkodowanie to często wynik przyjęcia przez ubezpieczyciela stopnia przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, zgodnie z którym wysokość należnego świadczenia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
 

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA W SĄDZIE

W przypadku wyczerpania ścieżki odwoławczej przed ubezpieczycielem i brakiem widoków na zawarcie ugody na satysfakcjonujących warunkach, dla ochrony swoich praw koniecznym staje się skierowanie sprawy na drogą sądową. Sporządzenie pozwu i wniesienie go do sądu warto powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi.

ZAKRES USŁUG:

 • odszkodowania powypadkowe,
 • odszkodowania za błąd medyczny,
 • odszkodowania za wypadki przy pracy,
 • odszkodowania z tytułu innych zdarzeń powodujących uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia,
 • odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie i skazanie.
 

POMOC NA KAŻDYM ETAPIE:

 • postępowanie przedsądowe
  (analiza sprawy, negocjacje w celu polubownego zakończenia sporu,
  zgłoszenie szkody),
 • postępowanie przed sądem I instancji (pozwy, wnioski),
 • postępowanie przed sądem II instancji (apelacje, zażalenia),
 • postępowanie przed Sądem Najwyższym (skarga kasacyjna),
 • postępowanie egzekucyjne.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO MNIE
  Popularne wyszukania:

  co grozi za stalking mąż ukrywa przede mną pieniądze| dobry adwokat łódź rozwód| adwokat prawo karne łódź| adwokaci łódź| jak ukryć pieniądze przed rozwodem| nekanie| jak podważyć testament własnoręczny| pozew rozwodowy

  Potrzebujesz pomocy adwokata?