Dozór elektroniczny – warunki, koszty, wniosek

Dozór elektroniczny adwokat Łódź

Dozór elektroniczny, to nowoczesny system odbywania kary pozbawienia wolności (SDE), dzięki któremu skazany na karę pozbawienia wolności może ją odbyć w całości poza zakładem karnym.

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany musi przebywać w miejscu wskazanym przez sąd, w ściśle określonych godzinach. Skazany może zatem odbywać karę pozbawienia wolności, np. we własnym mieszkaniu, mając możliwość jego opuszczenia tylko w ściśle określonym celu, np. świadczenia pracy, realizowania kontaktów z dzieckiem – zgodnie z ustalonym przez sąd harmonogramem.

SDE pozwala kontrolować zachowanie skazanego przy użyciu nadajnika rejestrującego przebieg odbywania kary, który instaluje się na nodze lub przegubie dłoni skazanego. Nadajnik wysyła sygnały do zainstalowanego w miejscu odbywania kary urządzenia monitorującego. W razie naruszenia warunków dozoru elektronicznego (np. poprzez spóźnienie, nieobecność) urządzenie monitorujące powiadamia tzw. centralę monitorowania. Nieprzestrzeganie warunków dozoru elektronicznego może spowodować jego uchylenie i zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności w systemie zwykłym, w warunkach izolacji penitencjarnej.
 

Kto może odbywać karę w SDE? – warunki

Podstawowym warunkiem ubiegania się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego było dotychczas orzeczenie wobec skazanego kary pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż 1 rok. Wobec nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, od dnia 31.03.2020 r., taką możliwość uzyskali skazani, wobec których orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy. Na dozór elektroniczny nie mają szans recydywiści skazani w zw. z art. 64 § 2 kk.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na odbycie kary w SDE musi posiadać określone miejsce stałego pobytu. Ponadto musi przedstawić pisemną zgodę wszystkich osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących na wykonywanie kary w tym systemie, obejmującą także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych w miejscu ich pobytu polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika.

Warto wiedzieć, że nawet rozpoczęcie odbywania kary w zakładzie karnym, nie powoduje utraty przez skazanego możliwości ubiegania się o dozór elektroniczny co do pozostałej części kary, o ile przemawiają za tym jego dotychczasowa postawa i zachowanie. Wówczas posiedzenie sądu w przedmiocie dozoru elektronicznego odbywa się w zakładzie, w którym skazany przebywa.

Wspomnianą nowelizacją dodano też przepis art. 43la § 6 kkw, zgodnie z którym karę w SDE może odbyć skazany, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie 1 roku i 6 miesięcy. Co to oznacza?

PRZYKŁAD
Sąd wymierzył Janowi Kowalskiemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. W innym postępowaniu wobec Jana Kowalskiego orzeczono karę ograniczenia wolności, której Jan Kowalski nie wykonał. Sąd zamienił więc orzeczoną karę ograniczenia wolności na zastępczą karę 2 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczone kary 6 miesięcy pozbawienia wolności i zastępcza kara 2 miesięcy pozbawienia wolności nie podlegają łączeniu (wyrokiem łącznym). Skazany Jan Kowalski może jednak złożyć wniosek o odbycie tych kar w łącznym wymiarze 8 miesięcy w systemie dozoru elektronicznego. Przed zmianą przepisów Jan Kowalski musiałby odbyć kolejno obie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Gdyby jednak wobec Jana Kowalskiego orzeczono wyłącznie zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, to Jan Kowalski mógłby odbyć tę karę w systemie dozoru elektronicznego.
 

Kto może złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może złożyć sam skazany lub jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego. Wniosku nie mogą więc złożyć osoby bliskie skazanego. Wniosek składa się do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa.

W praktyce stosowne wnioski składa najczęściej skazany lub jego obrońca. Z pomocą adwokata łatwiej jest jednak przebrnąć przez całą procedurę. Adwokat sporządzi wniosek do sądu wraz z harmonogramem wykonywania dozoru elektronicznego oraz będzie reprezentował skazanego podczas wyznaczonego w tym przedmiocie posiedzenia sądowego.
 

Dozór elektroniczny, a koszty

Wniosek do sądu o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie podlega opłacie. Wolne od opłat jest też wykonywanie kary w tym systemie. Koszt odbywania kary w SDE w całości ponosi Skarb Państwa.

Popularne wyszukania:

adwokat łódź rozwody rozwód łódź zachowek adwokat łódź sprawy karne zachowek przedawnienie podważanie testamentu co grozi za stalking nękanie telefoniczne adwokat prawo karne

One thought on “Dozór elektroniczny – warunki, koszty, wniosek”

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>