Czy wiesz, ile zarabia twój mąż?

Na wstępie zaznaczyć należy, że równie dobrze pytanie mogłoby brzmieć – czy wiesz, ile zarabia Twoja żona? Jak wskazują statystyki 94% osób pozostających związku małżeńskim twierdzi, że wie, ile zarabia ich mąż lub żona (dane CBOS z kwietnia 2018 roku).

Z praktyki prowadzenia spraw rozwodowych można jednak stwierdzić, że brak wiedzy o wysokości zarobków współmałżonka jest całkiem częstym zjawiskiem. Problem ten dotyczy głównie kobiet, niepewnych tego, ile zarabiają ich mężowie, w szczególności mężowie zatrudnieni w usługach transportowych i budownictwie, w tym zarabiający za granicą. Brak wiedzy w zakresie tego, ile zarabia współmałżonek utrudnia sformułowanie odpowiedniego żądania zarówno co do podziału majątku wspólnego, jak i wysokości alimentów.
 

Podział majątku po rozwodzie

Często zdarza się, że w związkach małżeńskich żona zajmuje się wyłącznie opieką nad dziećmi, a mąż zarabianiem pieniędzy. Jeszcze częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy oboje małżonkowie pracują, ale istnieje między nimi wyraźna dysproporcja zarobków. Czy tego rodzaju okoliczności mają znaczenie dla podziału majątku wspólnego po rozwodzie? Wbrew temu na co zwykle liczy silniejsza ekonomicznie strona, w zdecydowanej większości przypadków, nie ma to znaczenia.

Należy pamiętać, że udziały małżonków w majątku wspólnym są co do zasady równe, jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby w postępowaniu o podział majątku, ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków oddawał się pracy zarobkowej i staraniom o powstanie lub powiększenie majątku wspólnego, drugi zaś poświęcał swój czas wychowaniu dzieci i prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, odciążając w ten sposób współmałżonka i ułatwiając mu osiąganie dochodów, najczęściej uzasadnione okaże się przekonanie, iż małżonkowie w równej mierze przyczynili się do powstania majątku wspólnego i że już z tego względu nie wchodzi w rachubę możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Znaczna różnica wysokości zarobków małżonków nie może być jedyną podstawą do przyjęcia, że wystąpiły ważne powody mogące być podstawą ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (postanowienie SN z dnia 6.04.2005 r. w sprawie o sygn. akt III CK 469/04).

Zrozumiałe jest to, że można być zainteresowanym zawarciem związku małżeńskiego, a zarazem zwolennikiem zachowania odrębności majątkowej. Zalecane jest wówczas zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej, zwanej popularnie intercyzą. Otwartość w temacie pieniędzy, jeszcze przed zawarciem małżeństwa, jest najlepszym sposobem na uniknięcie jednej z częstych przyczyn rozpadu małżeństw, jaką są spory o pieniądze.
 

Alimenty

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do ich pobierania oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do ich zapłaty. Innymi słowy kwota alimentów zależy między innymi od zarobków męża, czy ojca dzieci – zależy o alimentach na czyją rzecz mówimy. W przypadku alimentów na żonę można uzyskać zabezpieczenie materialne swoich potrzeb jeszcze przed rozwodem. Pomoc adwokata jest niezbędna do tego, by wiedzieć, z którego roszczenia skorzystać, skoro są one oparte na innych podstawach prawnych w zależności od tego, czy chodzi o alimenty przed rozwodem, po rozwodzie, w odniesieniu do małżonka, czy też w odniesieniu do dzieci, i to nie tylko wspólnych biologicznych dzieci małżonków.

Nie jest wiedzą powszechną, że finansowe potrzeby rodziny, w czasie trwania małżeństwa, można zaspokoić uzyskując nakaz sądu, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające jednemu małżonkowi będą w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Na marginesie dodać należy, że uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego stanowi przestępstwo (art. 209 kk). Ponadto odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten, kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Kara grzywny sięga od 1.500 zł do 45.000 zł (art. 282 § 3 kodeksu pracy).
 

Ukrywanie dochodów a wina rozkładu pożycia

W myśl przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, są obowiązani do współdziałania dla dobra rodziny i rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny. Ukrywanie przez jednego z małżonków wspólnych pieniędzy, nieinformowanie współmałżonka o stanie majątku, pozbawienie dostępu do kont, wypłacenie ze wspólnych lokat dużych sum pieniędzy bez porozumienia z drugim małżonkiem stanowią przykłady naruszenia powinności małżonków wynikające z treści art. 23 kro i art. 24 kro.

W większości przypadków wskazane wyżej przykłady będą poczytywane przez sąd orzekający w postępowaniu rozwodowym jako zachowania prowadzące do rozkładu pożycia stron i skutkujące utratą zaufania do małżonka dopuszczającego się nadużyć. Stąd wiedzie dalsza droga do ustalenia winy nieuczciwego małżonka w rozkładzie pożycia.
 

Przemoc ekonomiczna

Polskie prawo karne nie posługuje się pojęciem przemocy ekonomicznej. Mimo to nie ulega wątpliwości, że zachowania jednego z małżonków polegające na poniżaniu partnera na tle majątkowym, blokowaniu dostępu do wspólnych zasobów majątkowych, wydzielaniu określonych sum – zbyt skąpych w stosunku do potrzeb rodziny, przesadnym kontrolowaniu wydatków, mogą stanowić przejawy znęcania się psychicznego, penalizowanego w art. 207 kk.

Wymaga podkreślenia, iż brak pełnej wiedzy na temat dochodów małżonka, można uzupełnić składając przed sądem odpowiednie wnioski dowodowe. Nieodzowna w tym zakresie jest wiedza doświadczonego adwokata, którego obecność w postępowaniu wpłynie zarówno na czas jego trwania, jak i pomyślny przebieg, a dla strony stanowić będzie wsparcie zarówno merytoryczne, jak i psychiczne.

Popularne wyszukania:

dozór elektroniczny adwokat sprawy karne łódź czemu służy i komu przysługuje zachowek uporczywe nękanie jak podważyć testament własnoręczny jak napisać pozew rozwodowy jakie schorzenia skutkują nieważnością testamentu prawnik łódź podwazenie testamentu