(Nie)dozwolone nagrywanie rozmów

W dobie powszechnej informatyzacji rejestracja obrazu lub dźwięku za pomocą różnego rodzaju urządzeń elektronicznych stała się prostsza niż kiedykolwiek. Należy jednak pamiętać, że pod ochroną prawa pozostaje tajemnica komunikowania się i związane z nią prawo do prywatności, wobec czego nagrywanie rozmów może rodzić odpowiedzialność cywilną, jak i karną. Zgodnie z policyjnymi statystykami liczba przestępstw przeciwko ochronie informacji stale rośnie.
 

Nagrywanie małżonka do celów rozwodowych

Częstym zagadnieniem budzącym wątpliwości jest legalność nagrywania rozmów małżonka w celu ich wykorzystania jako dowodu w postępowaniu cywilnym, np. jako podstawę ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego w sprawie o rozwód.

Wskazać trzeba, że utrwalenie przebiegu rozmowy osób trzecich dokonane przez osobę prywatną stanowi co do zasady dowód dopuszczalny w postępowaniu cywilnym, niemniej okoliczność ta sama przez się nie kreuje uprawnienia do podsłuchu i nie wyłącza ewentualnej odpowiedzialności karnej.
 

Kiedy nagrywanie rozmów bez zgody jest dozwolone?

Nagrywanie rozmów innych osób bez ich zgody jest dozwolone w przypadku, gdy z obiektywnych okoliczności wynika, że rozmowa, która jest nagrywana nie ma charakteru poufnego lub też, gdy osoba, która rejestruje rozmowę jest jednocześnie jej uczestnikiem. O poufnym charakterze informacji przesądza co do zasady nie tyle treść rozmowy, co raczej wola osób biorących w niej udział.

Nagrywanie zatem małżonka bez jego zgody, w taki sposób, że małżonek nagrywający pozostawia urządzenie podsłuchowe bez wiedzy drugiego małżonka (osoby podsłuchiwanej) w miejscu, które umożliwia nagrywanie prowadzonych przez niego rozmów (o treści nieprzeznaczonej dla osoby nagrywającej) – stanowi przestępstwo z art. 267 § 3 kodeksu karnego. Wskazać przy tym należy, że urządzeniem podsłuchowym może być każde urządzenie służące do utrwalania obrazu lub dźwięku, np. aparat fotograficzny, magnetofon, dyktafon, smartphone.

Przestępstwem przeciwko ochronie informacji jest również naruszenie tajemnicy korespondencji polegające, np. na złamaniu zabezpieczeń informatycznych w celu przechwycenia rozmów prowadzonych przez komunikatory internetowe, czy też podłączenie się do sieci telekomunikacyjnej w celu nagrywania rozmów telefonicznych.
 

Co grozi za nagrywanie rozmów bez zgody?

Przestępstwo nielegalnego pozyskania informacji jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ustawowy wymiar kary pozwala jednak na odstąpienie od wymierzenia kary lub warunkowe umorzenie postępowania. Ściganie tego czynu następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Podkreślić należy, że nawet jeśli czyn pozyskania informacji za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk nie będzie rodził odpowiedzialności karnej i będzie mógł być wykorzystany jako dowód w postępowaniu cywilnym (np. w sprawie o rozwód), o tyle czyn ten może stanowić naruszenie dóbr osobistych (prawo do prywatności, naruszenie tajemnicy korespondencji), w związku z czym osoba, której dobro osobiste zostało naruszone może domagać się zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Popularne wyszukania:

wniosek o dozór elektroniczny 2020 kancelaria adwokacka łódź nękanie paragraf zachowek przedawnienie pozew rozwodowy formy stalkingu adwokat prawo karne łódź zachowek łódź adwokat sprawy karne

One thought on “(Nie)dozwolone nagrywanie rozmów”

Comments are closed.