Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Dopuszczalność warunkowego zwolnienia z więzienia, a właściwie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności jest uzależniona od wymiaru orzeczonej kary oraz czasu jej rzeczywistego wykonania. Obecnie jedyną granicą czasową umożliwiającą zastosowanie warunkowego zwolnienia jest proporcjonalne określenie upływu czasu odbywania kary, uzależnionego jednak od jej wymiaru oraz statusu skazanego.

Prawo karne przewiduje, że skazanego można zasadniczo zwolnić warunkowo po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze od 1 miesiąca do lat 15, natomiast skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, a skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności – po odbyciu 25 lat kary. Wskazane odliczenia części kary oblicza się od kary podlegającej wykonaniu, przy czym na poczet wykonania kary zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, w tym m.in. okres tymczasowego aresztowania.

Wobec niektórych typów sprawców ustawodawca przewidział szczególne przesłanki formalne. Przede wszystkim skazanego określonego w art. 64 § 1 kk (recydywista zwykły) można warunkowo przedterminowo zwolnić dopiero po odbyciu przez niego 2/3 kary, natomiast wobec sprawcy określonego w art. 64 § 2 kk (recydywista wielokrotny) zwolnienie może nastąpić dopiero po odbyciu przez niego 3/4 kary pozbawienia wolności. Minimum odbycia 3/4 kary pozbawienia wolności znajduje zastosowanie również wobec sprawcy, który uczynił sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo, działając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa, oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 65 § 1 kk).

W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd, wymierzając karę może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia.
 

Prognoza kryminologiczna a warunkowe zwolnienie

Spełnienie przesłanek formalnych do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie daje sądowi podstawę do badania, czy wobec skazanego zachodzi tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna, a zatem czy skazany poprawił się na tyle, by można było mu ufać, iż więcej przestępstwa nie popełni. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Kluczowe znaczenie ma najczęściej opinia z jednostki penitencjarnej, w której skazany przebywa. W opinii dokonuje się analizy dotychczasowego postępowania skazanego. Znajdziemy w niej informacje co do tego, czy skazany prezentuje krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia, czy w trakcie osadzenia w zakładzie karnym był regulaminowo nagradzany lub karany, jak również czy, np. deklaruje przynależność do tzw. podkultury przestępczej.

Pamiętaj, że przy formułowaniu wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie, warto jest zasięgnąć fachowej pomocy adwokata.
 

Odwołanie warunkowego zwolnienia

Uzyskanie warunkowego zwolnienia i opuszczenie zakładu karnego powoduje, że czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby. To oznacza, że popełnienie przestępstwa w tym okresie może zakończyć się odwołaniem warunkowego zwolnienia i powrotem do zakładu karnego w celu odbycia reszty kary. Jeżeli jednak w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Sąd obligatoryjnie odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Podobnie sąd musi odwołać warunkowe zwolnienie jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

Sąd może, choć nie musi odwołać warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo lub została orzeczona kara inna albo gdy uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych. Sąd na pewno odwoła warunkowe zwolnienie, jeżeli okoliczności, o których mowa wyżej, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.
 

Opłata od wniosku o warunkowe zwolnienie

Zgodnie z ustawą o opłatach w sprawach karnych, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie podlega opłacie w kwocie 45 złotych. Wniosek składa się do sądu okręgowego – wydziału penitencjarnego – właściwego według miejsca pobytu skazanego. Dla osób przebywających w zakładach karnych w Łodzi, sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Okręgowy w Łodzi.

Popularne wyszukania:

dozór elektroniczny koszty stalking telefoniczny adwokat łódź sprawy karne podważenie testamentu własnoręcznego uporczywe nękanie dozór elektroniczny opłata mąż ukrywa dochody czy można podważyć testament adwokaci łódź

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>