Alimenty a koronawirus

Alimenty koronawirus adwokat Łódź

Pandemia koronawirusa wpływa zarówno na finanse przedsiębiorców, jak i pracowników. Brak sprzedaży, mniejsza ilość zleceń, obniżka wynagrodzenia, często zwolnienie z pracy. Utrata płynności finansowej przekłada się na możliwość regulowania zobowiązań, w tym zobowiązań alimentacyjnych. Co zatem z alimentami w czasie koronawirusa?
 

Niepłacenie alimentów

Należy wiedzieć, że nawet tak wyjątkowa sytuacja jak pandemia koronawirusa, nie ma wpływu na obowiązek zapłaty alimentów w wysokości i terminie określonym orzeczeniem sądowym, czy też ugodą zawartą przed sądem. Dla zmniejszenia dotychczasowej wysokości obowiązku alimentacyjnego, konieczne jest wystąpienie do sądu z pozwem o obniżenie alimentów.

W przypadku braku regularnego uiszczania alimentów w pełnej wysokości, osoba uprawniona może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej w celu wyegzekwowania należności alimentacyjnych. W konsekwencji spowoduje to obciążenie zobowiązanego do zapłaty alimentów dodatkowymi kosztami egzekucyjnymi.

Co więcej, należy mieć na uwadze, że w czasie panującej pandemii koronawirusa w dalszym ciągu obowiązują w prawie karnym przepisy dotyczące przestępstwa niealimentacji. Zgodnie z art. 209 kk uchylanie się się od wykonania obowiązku alimentacyjnego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Odpowiedzialność karna grozi zobowiązanemu do alimentacji, w sytuacji gdy łączna wysokość powstałych zaległości z tytułu alimentów stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.
 

Obniżenie alimentów

Zgodnie z prawem rodzinnym, w razie zmiany okoliczności można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego zarówno w zakresie podwyższenia, jak i obniżenia alimentów. Żądania te nie są ograniczone żadnym terminem. Nie ma też znaczenia, czy alimenty zostały zasądzone w tym roku, czy dziesięć lat temu.

W przypadku żądania obniżenia alimentów, zmiana okoliczności musi polegać na zmniejszeniu się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do pobierania alimentów lub zmniejszeniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. W warunkach pandemii koronawirusa sytuacja taka zajdzie, np. gdy przedsiębiorca prowadzący lokal gastronomiczny utracił płynność finansową lub gdy pracownik zatrudniony w branży istotnie dotkniętej skutkami pandemii, np. turystycznej, został zwolniony z pracy. Każdy przypadek należy analizować indywidualnie – warto przy tym skorzystać z pomocy adwokata.

W celu zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych należy porównać stan istniejący w chwili orzekania o alimentach (poprzednie orzeczenie o alimentach) ze stanem istniejącym w czasie rozpoznawania sprawy o obniżenie alimentów. Obniżenie alimentów może obejmować okres sprzed wytoczenia powództwa przed sądem.

Popularne wyszukania:

jak podważyć testament notarialny wniosek rozwodowy pozew rozwodowy stalking kk jakie schorzenia skutkuja nieważnością testamentu wniosek o dozór elektroniczny opłata sądowa jak ukryć pieniądze przed rozwodem jak podważyć testament własnoręczny wniosek o dozór elektroniczny opłata