Upadłość konsumencka, czyli jak zacząć oddłużanie

Upadłość konsumencka

Oczywistym jest, że panująca obecnie sytuacja epidemiologiczna i związany z nią zastój gospodarczy negatywnie wpłynie na sytuację finansową rzeszy ludzi. Wiele osób stanie przed dylematem, czy składać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to szansa na oddłużenie, niemniej zyskanie statusu upadłego wiąże się z licznymi konsekwencjami, m.in. dla swobody dysponowania własnymi pieniędzmi. W tym artykule przedstawię najważniejsze zagadnienia związane z samym złożeniem w sposób poprawny wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 

Upadłość konsumencka osób fizycznych

Na wstępie należy zaznaczyć, iż złożenie wniosku wymaga najpierw odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie jest się osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – jeśli ktoś w przeszłości prowadził działalność gospodarczą, lecz tego zaprzestał i obecnie nie przywiązuje do tej kwestii żadnego znaczenia, to należy wiedzieć, że wymagane jest dokonanie wykreślenia wpisu w CEIDG, zanim złoży się wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Jeśli zaś ktoś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oczywistym jest, że może złożyć jedynie wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jest to istotne, bo jedynie część przepisów jest wspólna dla obu rodzajów upadłości. Znacząca różnica dotyczy choćby opłaty od wniosku – 30 złotych w przypadku upadłości konsumenckiej i 1000 złotych w przypadku upadłości przedsiębiorców.
 

Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć na formularzu. Taka forma ułatwia podanie wszystkich potrzebnych danych, ale należy dokładnie czytać instrukcję jego wypełnienia – znaczenie ma np. to, czy określona rubryka jest przekreślona czy tylko niewypełniona. W przypadku adresu zamieszkania ważne jest to, by wskazać, gdzie faktycznie się zamieszkuje. Wypada od razu nadmienić, iż lekceważenie obowiązku reagowania na korespondencję sądową i podawanie aktualnego adresu może skutkować nawet umorzeniem postępowania. Wszelkie dane dotyczące majątku wnioskodawcy bezwzględnie muszą być zgodne z prawdą – w przeciwnym razie wnioskodawca naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą, na umorzenie postępowania a nawet odpowiedzialność karną. Często popełniany błąd dotyczy podawania informacji o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Niezbędne jest również oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Wniosek składa się w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami.

Dla osoby pozbawionej wsparcia adwokata szczególnie kłopotliwe może być uprawdopodobnienie w treści uzasadnienia, że dłużnik (wnioskodawca) jest niewypłacalny, tzn. jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Nie każdy dług jest zobowiązaniem wymagalnym. Nie każde zobowiązanie, nawet w wysokiej kwocie, jest wymagalne w tej kwocie – np. w sytuacji zawarcia ugody. Terminy wymagalności należy wskazać w formularzu. Wiele osób może sobie z tym nie poradzić, a dość krótki siedmiodniowy termin na uzupełnienie braków formalnych może nie wystarczyć laikowi na poprawienie wniosku tak, by można było nadać mu bieg w sądzie. Należy też zwrócić uwagę, że czym innym jest uprawdopodobnienie a czym innym udowodnienie okoliczności. Sąd co do zasady sprawę o ogłoszenie upadłości rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym. Brak rozprawy, przesłuchania a tym samym doprecyzowania, uzasadnienia swoich twierdzeń przed obliczem sądu w toku przesłuchania powoduje, że uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości – nieprecyzyjne, chaotyczne, niezawierające istotnych twierdzeń o tym, że faktycznie zachodzi stan niewypłacalności, może skutkować oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości, mimo złej sytuacji majątkowej wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszeniu upadłości można zwrócić się do odpowiedniego sądu upadłościowego o przyznanie pełnomocnika z urzędu. Nie jest wykluczone wskazanie, że ma to być adwokat, nawet wskazany z konkretnego imienia i nazwiska.
 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020

Pragnę podkreślić, że samo uwzględnienie wniosku o ogłoszeniu upadłości, choć należy postrzegać pozytywnie – jest dopiero wstępem do rozpoczęcia procesu oddłużania. Samego zaś pojęcia oddłużania nie należy łączyć z tym, że „nic już nie trzeba nikomu płacić”. Przeciwnie – jedynie pewnymi wyjątkami – cały majątek staje się masą upadłości, a syndyk staje się osobą, która o naszych poczynaniach majątkowych powinna wiedzieć wszystko. Wsparcie adwokata wydatnie przyczynia się do sprawnego, szybkiego przebiegu postępowania, a samego upadłego nie czyni bezradnym, gdy otrzymuje pouczenia, np. o możliwościowi złożenia zarzutów dotyczące odrębnego planu podziału, ostatecznego planu podziału, raz otrzymując pouczenia od syndyka, innym razem od sądu, a w niektórych przypadkach od sędziego-komisarza. Zważywszy na skalę zmian, jakie zaszły w przepisach o upadłości konsumenckiej po 24 marca 2020 roku tym bardziej należy liczyć się z potrzebą uzyskania zawczasu odpowiedniej ochrony prawnej kontaktując się z doświadczonym adwokatem.

Popularne wyszukania:

podważenie testamentu termin opłata od wniosku o dozór elektroniczny jak napisać pozew rozwodowy zachowek a odrzucenie spadku uporczywe nękanie stalking telefoniczny mąż ukrywa przede mną pieniądze jak podważyć testament notarialny adwokat sprawy karne łódź